Na czym polegają mechanizmy rynkowe?

targ

Mechanizmy rynkowe są związane z przedmiotowym aspektem rynku, a także zmianami poszczególnych jego elementów. Mechanizm rynku wyraża bowiem zależności przyczynowo-skutkowe, które zachodzą między podażą, a także cenami oraz popytem. Wszystkie elementy rynku wywierają wpływ na pozostałe. Podaż i cena wzajemnie na siebie wpływają. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o cenę oraz popyt.

Jedynie w warunkach doskonałej konkurencji występuje klasyczny mechanizm rynkowy. W innych warunkach ulega on bowiem mniejszym albo większym deformacjom. Wspomniane deformacje prowadzą z kolei do ukształtowania się ograniczonego mechanizmu rynkowego. Proces regulowania cen polega wtedy na ich usztywnieniu albo kształtowaniu w sposób, który odbiega od klasycznych zależności pomiędzy zmianami cen, a zmianami popytu oraz podaży. Jeżeli w procesie regulowania cen uczestniczą podmioty rynku działające w sytuacjach monopolistycznych lub monopsonicznych, klasyczny mechanizm rynkowy ulega deformacji. Usztywnianie cen może polegać na przykład na ustalaniu przez państwo ceny maksymalnej oraz ceny minimalnej.

Author: admin